یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

ویژال بیسیک

بخش

مقدمه

BASIC::Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code

زبان همه منظوره برای افراد میتدی

در سال 1964 میلادی به وسیله ی جان کنی(john keny) وتوماس کورتس (Thomas Kurts)در کالج دارتموث(Dartmouth) ساخت شد .

انواع داده ها

1- دادهای عددی

2- داده های غیر عددی

1: داده های عددی

byte

میزان مصرف حافظه: 1
محدوده : 0 تا 255

integer

میزان مصرف حافظه: 2
محدوده : 32768-تا 32767

long

میزان مصرف حافظه: 4
محدوده : 2147483648- تا 2147483647

single

میزان مصرف حافظه: 4
محدوده : 3.402823E38 - تا 1.401298E-45 -

double

میزان مصرف حافظه: 8
محدوده :

currency

میزان مصرف حافظه: 8
محدوده : 922,337,203,685,477.5808 - تا 922,337,203,685,477.5807

decimal

میزان مصرف حافظه: 14
محدوده : مثبت و مفنی 79228162514264337 593543950335 بدون اعشار

2:غیر عددی

نوع میزان حافظه مصرفی محدوده ی قابل قبول
string با طول ثابت طول رشته 1 تا 65400کاراکتر
string با طول متغییر طول رشته +10 0 تا 2میلیارد کاراکتر
date 8 تاریخ قابل قبول
boolean 2 true - false
variant عددی 16 به اندازه نوع double
variant رشته ای طول به 22بایت مانند رشته با طول متغییر

متغیرها Variables

متغیرها نام هایی برای کلمات حفظه اند و محتویات آن ها ممکن است در حین اجرای برنامه تغییر کنند.

اعلان متغیرها

Dim variableName As typeData 
مثال:
dim x as integer  
dim y as currency 
dim ST aS string*10 
dim sum as variant 

مقدار دادن به متغیرها
  x=125
  y=256.25 
  st="ahmad mohammadzadeh"
  sum=439256   

عملگرهای محاسباتی

عملگر نام مثال نتیجه
^ توان 2^ 3 9
* ضرب 5 * 2 10
/ تقسیم 15/3 5
+ جمع 2+5 7
- تفریق 20-25 5
Mod باقیمانده 45mod6 3
\ تقسیم صحیح 45/6 7
+ , & الحاق رشته "ali"+ "reza" alireza
عملگرهای رابطه ای
عملگر نام مثال
> کوچکتر x<y
=> کوچکتر مساوی x<=y
< بزرگتر x>y
=< بزرگتر مساوی x>=y
<> نا مساوی x<>y
عملگرهای منطقی
عملگر نام مثال
NOT نقیض NOT X
AND و X AND Y
OR یا X OR Y
XOR یای انحصاری X XOR Y
EQV هم ارزی X EQV Y
IMP مشمول X IMP Y
مثال:
X Y NOT X X AND Y
T T F T
T F F F
F T T F
F F T F
X Y X OR Y X XOR Y
T T T F
T F T T
F T T T
F F F T
X Y X EQV Y X IMP Y
T T T T
T F F F
F T F T
F F T F
IMPوقتی نادرست است که عملوند راست نادرست باشد
تقدم عملگر ها ی محاسباتی
^
- تفریق یکانی
* /
\
MOD
- +
عملگرهایی که در یک ردیف قرار دارند مثلا * / تقدم مکانی دارند یعنی هر کدام که در سمت چپ عبارت قرار داشته باشند ابتدا اجرا می شودند
مثال : حاصل عبارت مقابل چیست؟
   3*2+5 
  
تعداد بازدید کنندگان : 808690
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -