یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ویژال بیسیک

بخش

مبحث سوم(آرایه)

1- 5 عدد  را دریافت در آرایه ذخیره ،  و  نمایش مجموع و میانگین آنها

یک عدد commamd و دو عدد textbox بر روی فرم قرار دهید و کد زیر را برای Command1درج کنید

Option Base 1
Const n = 5
Dim x(n) As Single
Dim s As Single
Private Sub Command1_Click()
   For i = 1 To n
      x(i) = InputBox("Enter number:")
      s = s + x(i)
   Next i
   Text1 = s
   Text2 = s / n
End Sub

2- 5 عدد  را دریافت در آرایه ذخیره ،  و  نمایش بزگترین عدد (ماکزیمم)

-برنامه ی زیر 5 عدد را دریافت و در یک آریه ذخیره می کند و سپس ماکزیمم(بزرگترین) را نمایش می دهد

--فرمی دارای یک command و یک textbox ایجاد نمایید و سپس کد زیر را درج کنید

Const n = 5
Dim x(n) As Single
Dim max As Single
Private Sub Command1_Click()
  x(1) = InputBox("Enter number:")
  max = x(1)
  For i = 1 To n
   x(i) = InputBox("Enter number:")
   Print x(i)
   If x(i) > max Then max = x(i)
  Next i
  Text1 = max
End Sub

3- مرتب سازی حبابی

برنامه ای بنویسید که تعداد 5 عد را دریافت و در یک آرایه ذخیره کند . با کلیک بر روی دکمه مرتب سازی آنها را مرتب کند و با کلیک بر روی دکمه نمایش آرایه را در ListBox نمایش دهد

1- سه عدد CommandButton بر روی فرم قرار دهید

2- یک عدد ListBox ّبه فرم اضافه کنید

3- کدهای مربوطه را درج نمایید

Const n = 5
Dim x(1 To n) As Integer
Private Sub Command1_Click()
   'دریافت آرایه
   For i = 1 To n
    x(i) = InputBox("Enter X ")
   Next i
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  'نمایش آرایه
   List1.Clear
   For i = 1 To n
    List1.AddItem x(i)
   Next i
  
End Sub

Private Sub Command3_Click()
  'مرتب سازی حبابی
  
    For i = n - 1 To 1 Step -1
     For j = 1 To i
       If x(j) > x(j + 1) Then
        temp = x(j)
        x(j) = x(j + 1)
        x(j + 1) = temp
       End If
     
     Next j
    Next i
End Sub
   

4-جستجوی خطی

برنامه ی زیر 10 عدد تصادفی تولید و در آرایه ذخیره و در لیست یک نمایش می دهد با کلیک بر روی دکمه جستجو ، کلید را در آرایه به صورت خطی جستجو می کند

مراحل طراحی : 1- دو عدد ListBox و یک عدد TextBoxو دو عدد Command بر روی فرم قرار دهید 2-کد های زیر را درج کنید


Const n As Integer = 10
Dim x(1 To n) As Integer
Private Sub Command1_Click()
 'تولید اعداد تصادفی و ذخیره در آرایه
 List1.Clear
 Call Randomize
 For i = 1 To n
  x(i) = 1000 + Rnd * 9000
  List1.AddItem x(i)
 Next i
End Sub

Private Sub Command2_Click()
 'جستجوی خطی
 Dim r  As Boolean
 r = False 'äÊíÌå ÌÓÊÌæ
 For i = 1 To n
  If x(i) = Text1 Then
    r = True
    Exit For
  End If
 Next i
 
 
 If r = True Then
   List1.ListIndex = i - 1
   MsgBox "عدد پیدا شده " & "در خانه " & i & "است"
  
 Else
  MsgBox "عدد پیدا نشد !! "
 End If

End Sub


5-جستجوی دودویی

دریافت و ذخیره 5 عدد در آرایه و نمایش در لیست 1 ، جستجوی کلید به صورت باینری

مراحل طراحی
1- کنترل های زیر را بر روی فرم قرار دهید 
  الف - یک عدد Command با عنوان دریافت اعداد 
  ب- یک Command با عنوان مرتب سازی 
  ج-یک TextBox برای ورود کلید جستجو 
  د- یک Command برای جستجوی دودویی
2- کد های زیر را درج کنید 

Const n = 5
Dim x(1 To n) As Integer
'----
Private Sub Cmd_Bianary_Search_Click()
  'جستجوی دودویی
   Dim L As Integer, M As Integer, H As Integer
   Dim R As Boolean
   w = Text1
   R = False
   L = LBound(x)
   H = UBound(x)
   M = (L + H) / 2
   Do While L <= H
   
   If x(M) = w Then
    R = True
    Exit Do
   End If
   If x(M) > w Then
    H = M - 1
   End If
   
   If x(M) < w Then
     L = M + 1
   End If
    M = (L + H) / 2
   Loop
   
   
  If R = True Then
    MsgBox "ÚÏÏ íÏÇ ÔÏ "
  Else
    MsgBox "ÚÏÏ æÌæÏ äÏÇÑÏ !!!!"
  End If
End Sub
'---------
Private Sub Cmd_Bubble_Sort_Click()
   'مرتب سازی حبابی
   For i = n - 1 To 1 Step -1
   For j = 1 To i
     If x(j) > x(j + 1) Then
      temp = x(j)
      x(j) = x(j + 1)
      x(j + 1) = temp
     End If
   
   Next j
  Next i
  
  'نمایش آرایه ی مرتب شده در لیست 2
   For i = 1 To n
   List2.AddItem x(i)
   Next i
End Sub
'---
Private Sub cmd_Input_Array_Click()
   'دریافت اعداد 
   For i = 1 To n
    x(i) = InputBox("Enter x(" & i & ")")
    List1.AddItem x(i)
   Next i
End Sub

6- دریافت ماتریس 4 در 4 و بررسی صفر بودن تمام اعداد قطر اصلی

برنامه ای بنویسید که : 1- یک ماتریس 4 در 4 را دریافت کند 2- در صورتیکه تمامی اعداد قطر اصلی صفر باشد با پیغام مناسب اعلام کند

مراحل طراحی 1- یک عدد Command بر روی فرم قرار دهید 2- کد زیر را وارد کنید

<

Option Base 1
Dim x(4, 4) As Integer
Private Sub Command1_Click()
    'دریافت ماتریس 
    For i = 1 To 4 'ÈÑÇí ÓØÑåÇ
     For j = 1 To 4 ' ÈÑÇí ÓÊæä åÇ
       x(i, j) = InputBox("Enter x(" & i & "," & j & ")")
     Next j
    Next i
    
    'نمایش ماتریس
    For i = 1 To 4 'ÈÑÇí ÓØÑåÇ
     For j = 1 To 4 ' ÈÑÇí ÓÊæä åÇ
       Print x(i, j),
     Next j
     Print
    Next i
    
    'بررسی صفر بودن تمامی اعداد روی قطر اصلی ماتریس
    s = 0
    For i = 1 To 4 'ÈÑÇí ÓØÑåÇ
      If x(1, 1) = x(i, i) Then s = s + 1
    Next i
    
    If s = 4 Then
      Print "ok"
    Else
      Print "NO"
    End If
    
End Sub

7- دریافت نمره و نام 5 دانش آموز و ذخیره در آرایه و نمایش شاگرد دوم کلاس

برنامه ای بنویسید که

1- نام و نمره 5 دانش آموز را دریافت و در آرایه ذخیره کند

2- شاگرد دوم کلاس را نمایش دهد

مراحل طراحی

1- یک Command برای دریافت نام و نمره بر روی فرم قرزار دهید

2- یک Command برای مرتب سازی و نمایش در لیست دو درج کنید

3- یک Command برای نمایش شاگرد دو قرار دهید

4- دو عدد Text Box بر روی فرمی برای نمایش مشخصات شاگرد دوم درج کنید


Option Base 1
Const n = 5
Dim fname(n) As String
Dim score(n) As Single
'-----------
Private Sub Command1_Click()
 'دریافت نام و نمره
 For i = 1 To n
  fname(i) = InputBox("Enter Fname" & i)
  
  score(i) = InputBox("Enter score " & i)
 Next i
End Sub
'------
Private Sub Command2_Click()
 'نمایش نام و نمره در لیست 
 List1.Clear
 List2.Clear
 For i = 1 To n
  List1.AddItem fname(i)
  List2.AddItem score(i)
 Next i

End Sub
'---
Private Sub Command3_Click()
'مرتب سازی 

For i = n - 1 To 1 Step -1
 For j = 1 To i
 If score(j) < score(j + 1) Then
   temp = score(j)
   score(j) = score(j + 1)
   score(j + 1) = temp
   
   temp = fname(j)
   fname(j) = fname(j + 1)
   fname(j + 1) = temp
 End If
 Next j
Next i
'---------       
 Command2_Click 'نمایش مرتب شده
 Text1 = fname(2)
 Text2 = score(2)
End Sub


8- تغیر رنگ فرم یا استفاده از عدد Command Button که به صورت آرایه کنترلی ایجاد شده اند

برنامه ای بنویبید که : با کلیک بر روی هر دکمه رنگ فرم تغیر کند

دکمه 1 : رنگ قرمز

دکمه 2 : رنگ آبی

دکمه 3 : رنگ زرد

توجه : از آرایه کنترلی استفاده شود .

یک عدد CommandButton بر روی فرم قرار دهید

1- نام آن را به cmd تغییر دهید

2- مشخصه ی index آن را برابر صفر قرار دهید تا آرایه کترلی شود

3- سپس با copy , paste دو عدد کنترل دیگر بر روی فرم ایجاد کنیدPrivate Sub Form_Load()
 cmd(0).Caption = "Red"
 cmd(1).Caption = "Blue"
 cmd(2).Caption = "Yellow"
End Sub


Private Sub cmd_Click(Index As Integer)
 
 Select Case Index
 Case 0
   Me.BackColor = vbRed
 Case 1
   Me.BackColor = vbBlue
 Case 2
   Me.BackColor = vbYellow
 End Select
 
End Sub

آرایه های کنترلی

9-نمایش 5 تصویر با کلیک بر روی دکمه ی Next jw کنترل های Image به صورت آرایه کنترلی هستند

برنامه ای بنویسید که با هر بار کلیک بر روی دکمه Next تصویر بعدی را نمایش دهد توجه :از آرایه کنترلی استفاده شود

مراحل انجام کار :

1- یک عدد Image بر روی فرم قرار دهید

2- نام آن را به img تغییر دهید

3- مشخصه index ان را برابر صفر قرار دهید تا بصورت آرایه کنترلی تبدیل شود

4- تعداد چهار عدد از ان را به با استفاده از Copy , Paste ایجاد کنید

5- با استفاده از مشخصه picture برای هر کدام تصویر ی دلخواه انتخاب کنید

6-یک عدد CommandButton به فرم اضافه کنید و عنوان آن را Next قرار دهید

7- کدهای زیر را درج کنید


Dim k As Integer

Private Sub Command1_Click()
   If k = 4 Then Exit Sub
   img(k).Visible = False
   k = k + 1
   img(k).Visible = True
   
End Sub

Private Sub Form_Load()
   For i = 1 To 4
    img(i).Visible = False
   Next i
   k = 0
End Sub

10- بار گذاری 5 عدد کنترل آرایه ای از نوع TextBox

برنامه ای بنویسید که در زمان اجرا چهار عدد جعبه متن بر اساس جعبه ی متن شماره یک ایجاد کند

1- یک عدد جعبه متن بر روی فرم قرار داده و نام آنرا txt قرار دهید

2- مقدار index آن را برابر صفر قرار دهید تا تبدیل به آرایه کنترلی شود

3- یک عدد command نیز به فرم اضافه کنید

4- حال کدهای زیر را درج کند


Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 4
  Load txt(i)
  txt(i).Visible = True
  txt(i).Top = txt(i).Top + txt(0).Height * i
  txt(i).Text = i
  txt(i).BackColor = RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Next i

End Sub

تعداد بازدید کنندگان : 781807
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -