یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ویژال بیسیک

بخش

مبحث دوم (capture 2)

نقاشی بر روی فرم با استفاده از رویدادهای ماوس

نقاشی بر روی فرم با رنگ های تصادفی

متد Pset

"تغیر رنگ فرم به صورت تصادفی با استفاده از Timer"

بررسی فشرده شدن کلیدهای ماوس (Button Key Mouse )

تغیر مکان تصادفی کنترل ، با کلیک کردن

مثال : با کلیک بر روی کنترل تصویر آن محل ان به صورت تصادفی تغیر می کند (توجه از داخل فرم خارج نمی شود )

1:یک کنترل image بر روی فرم قرار دهید

2:یک تصویر برای کنترل image درج کنید

3: کد زیر را تایپ و برنامه را اجرا کنید

 
Private Sub Image1_Click()
  x = Rnd * (Form1.Width - Image1.Width)
  y = Rnd * (Form1.Height - Image1.Height)
  Image1.Left = x
  Image1.Top = y
End Sub

حرکت دادن کنترل با استفاده کلیدهای مکان نما

مثال :حرکت دادن کنترل label1 بر روی فرم یا استفاده از کلیدها ی جهت نما (Arrow key)

1:یک کنترل label بر روی فرم قرار دهید 2:کد های زیر را درج کنید

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode
   Case 37:
       Label1.Left = Label1.Left - 10 'حرکت به چپ
   Case 38:
      Label1.Top = Label1.Top - 10 ' حرگت به بالا
   Case 39:
      Label1.Left = Label1.Left + 10 ' حرکت راست
   Case 40:
      Label1.Top = Label1.Top + 10 ' حرکت به پايين
End Select
End Sub

"کشیدن و رها کردن کنترل (Drag & Drop)"

--

مثال : برنامه ی زیر با هر بار کلید ماوس یک عکس نمایش میدهد تا چهار عکس و پس از عکس چهارم ، مجددا از ابتدا شروع به نمایش می کند

 1: یک کنترل image بر روی فرم قرار دهید
 2:تعداد چهار عدد تصویر در یک مسیر خاص مثلاd:\imageقرار دهید
 3:اسامی تصاویر را به صورت image1.jpg , image2.jpg ,.... تغیر نام دهید
 4:حال کد های مربوطه را درج و اجرا کنید

 

 
 Dim i As Integer
 Private Sub Form_Click()
   Image1.Picture = LoadPicture("d:\image\image" & i & ".jpg")
   If i = 4 Then i = 0
   i = i + 1
 End Sub
 Private Sub Form_Load()
  i = 1
 End Sub
 

10- نمایش کارکتر بعدی به جای کاراکتر تایپ شده

مثال:برنامه ی زیر پس از تایپ هر حرف ، آن حرف را نمایش نداده بلکه به جای آن حرف بعدی نمایش داده می شود به عنوان مثال با تایپ عبارت abcd عبارت bcde را نمایش می دهد

1:یک کنترل text box بر روی فرم قرار دهید

2:کد های زیر را درج نمایید

 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = KeyAscii + 1
End Sub

11- تایپ پسورد به صورت *  و نمایش آن

  ---
 

12- کپی در clipboard  و  paste  ازclipboard

مثال : از کاراکتر شماره 2 به تعداد 4 کاراکتر را انتخاب می کند و آن را به حافظه clipboard کپی می کند و با کلیک بر روی دکمه paste متن موجود در clipboard را به text2 منتقل می کند

1:دو عدد TextBox و یک مورد CommandButton بر روی فرم قرار دهید

2:کد زیر را تایپ و اجرا کنید

 	Private Sub Command1_Click()
		 Text1.SelStart = 2
		 Text1.SelLength = 4
		 Text1.SetFocus
		 Clipboard.SetText Text1.SelText
	End Sub

	Private Sub Command2_Click()
		 Text2.Text = Clipboard.GetText
	End Sub
تعداد بازدید کنندگان : 781795
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -