یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

آموزش پی اچ پی

بخش

بخش اول(آموزش)
نوشتن برنامه ساده
شکل کلی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<?php
  
  محل نمایش دستورات 
?>


      مثال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<?php
 echo"Welcome To PHP";
?>

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      خروجی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Welcome To PHP
درج توضیحات
درج توضیحات در برنامه  

<html>
<body>
    <?php
        
// This is a comment

        /*  This is a comment block */
    
?>
</body>
</html>
تعریف متغیر
 تعریف  متغیرها 
 
 
  <?php
         $x 
=  "Hello  Word" ;
         
$y 16;
  
?>
ارسال مقادیر فرم به فایل دیگر

مثال : برنامه ای بنویسید که در یک صفحه index.php ضرایب معادله درجه 2 را دریافت و به فایل Page1.php ارسال کند و ریشه های آن را پس از محاسبه نمایش دهد

1- در فایل Index.php کدهای زیر را درج کنید

<form name="form1" method="post" action="page1.php"> </br>

a:<input type="text" name="a" value="" /><br/>
b:<input type="text" name="b" value="" /><br/>
c:<input type="text" name="c" value="" /><br />
<input type="submit" name="submit1" value="submit" />
<input type="reset" name="reset1" value="reset" />

</form>

2- در فایل Page1.php دستورات مربوط به محاسبه ی ریشه ها را درج کنید

<?php
  $a
=$_POST['a'];

  
$b=$_POST['b'];
  
$c=$_POST['c'];

  
$d=$b*$b -4*$a*$c;
  if (
$d >=0)
     {
   
$x1=(-$b+pow($d,0.5))/(2*$a);
   
$x2=(-$b-pow($d,0.5))/(2*$a);

    }
  else
  
$x1=$x2="ریشه ی حقیقی ندارد ";

  echo 
"$a x <sup>2</sup>+$b x +$c";
  echo 
"<br>";
  echo 
"X1=$x1     X2=$x2";
  
?>
  
فایل pdfآموزش php
تعداد بازدید کنندگان : 808668
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -