یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
مثال ها و تمرین های حل شده در کلاس
→بازگشت

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پایه یازدهم

ردیف: 75

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

512- کارگاه 9: پروژه مرورگر پرونده (File Explorer) صفحه 239

تعداد مشاهده این برنامه : 827

مشاهده تصویر

ردیف: 74

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

511- کارگاه 8 : کاربرد کلاس Directory و Path صفحه 236

تعداد مشاهده این برنامه : 494

مشاهده تصویر

ردیف: 73

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

509- کارگاه 7 : نوشتن و خواندن از یک پرونده ی متنی مشترک صفحه 231

تعداد مشاهده این برنامه : 443

مشاهده تصویر

ردیف: 72

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

508- کارگاه 6: اطلاع از تغییرات پرونده صفحه 230

تعداد مشاهده این برنامه : 379

مشاهده تصویر

ردیف: 71

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

503- فعالت گروهی : ذخیره مخاطبان در دفتر چه تلفن صفحه 224 و 506- کارگاه 4: ا اجرای برنامه دفتر چه تلفن ، در ابتدا لیست مخاطبین نمایش داده شود صفحه 227

تعداد مشاهده این برنامه : 611

مشاهده تصویر

ردیف: 70

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

502-کارگاه 2: پروژه Notepad صفحه 223 و 505 کارگاه 3: خواندن پرونده ی متنی با متد ReadAll Text صفحه 226

تعداد مشاهده این برنامه : 567

مشاهده تصویر

ردیف: 69

تاریخ درج مطلب : 1397/02/07

501- کارگاه 1 : ایجاد پرونده و نوشتن در آن صفحه 221

تعداد مشاهده این برنامه : 387

مشاهده تصویر

ردیف: 68

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

430- کارگاه 15 متد Substring و ویژگی Lemgth صفحه 212

تعداد مشاهده این برنامه : 317

مشاهده تصویر

ردیف: 67

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

428- کارگاه 13 کار با متدهای Compare و Trim صفحه 210

تعداد مشاهده این برنامه : 310

مشاهده تصویر

ردیف: 66

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

427- کارگاه 12 بررسی متدهای رشته ای صفحه 209

تعداد مشاهده این برنامه : 317

مشاهده تصویر

ردیف: 65

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

426- کارگاه 11 به کار گیری متدهای کلاس Math ماشین حساب من صفحه206

تعداد مشاهده این برنامه : 372

مشاهده تصویر

ردیف: 64

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

422- کارگاه 9: رویداد keyDown کنترل کادر متن صفحه 200

تعداد مشاهده این برنامه : 338

مشاهده تصویر

ردیف: 63

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

421-ایجاد شکل با استفاده از مربع ها صفحه 199

تعداد مشاهده این برنامه : 300

مشاهده تصویر

ردیف: 62

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

420-کارگاه 8 : استفاده از داده ی شمارشی keys صفحه 198

تعداد مشاهده این برنامه : 338

مشاهده تصویر

ردیف: 61

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

419-فعالیت منزل : با توجه به کارگاه 7 برنامه ای بنویسید که سطح سرعت کاربر را در یافتن حروف الفبای فارسی، اندازه گیری کند صفحه 197

تعداد مشاهده این برنامه : 384

مشاهده تصویر

ردیف: 60

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

418-کارگاه 7: رویداد keyDown فرم و ویژگی keyPreview (یافتن حروف در صفحه کلید) صفحه 197

تعداد مشاهده این برنامه : 396

مشاهده تصویر

ردیف: 59

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

417-كارگاه 6 : فوکوس (focus) صفحه 196

تعداد مشاهده این برنامه : 370

مشاهده تصویر

ردیف: 58

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

415-كارگاه 5 : واکنش برنامه به فشردن کلیدهای ترکیبی صفحه 195

تعداد مشاهده این برنامه : 331

مشاهده تصویر

ردیف: 57

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

کارگاه 4: آرگومان e در رویدادهای keydown , kwypress صفحه 191

تعداد مشاهده این برنامه : 374

مشاهده تصویر

ردیف: 56

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

-گارکاه 3 : رویدادهای KeyDown , KeyUp صفحه 190

تعداد مشاهده این برنامه : 522

مشاهده تصویر

ردیف: 55

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

ارگاه 4 :آرگوما نهای رویدادهای ماوس صفحه 168

تعداد مشاهده این برنامه : 490

مشاهده تصویر

ردیف: 54

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

گارگاه 3 : رویدادهای mouse enter , mouse leave صفحه 166

تعداد مشاهده این برنامه : 506

مشاهده تصویر

ردیف: 53

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

کارگاه 2 : رویدادهای mouse down , mouse up صفحه 164

تعداد مشاهده این برنامه : 498

مشاهده تصویر

ردیف: 52

تاریخ درج مطلب : 1396/12/12

كارگاه 1 : واکنش برنامه به رویدادهای ماوس صفحه 162

تعداد مشاهده این برنامه : 521

مشاهده تصویر

ردیف: 51

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

8- كارگاه : 2 تعیین زمان سپری شده 137 بخش دوم

تعداد مشاهده این برنامه : 438

مشاهده تصویر

ردیف: 50

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

8- كارگاه : 2 تعیین زمان سپری شده 137 بخش اول

تعداد مشاهده این برنامه : 423

مشاهده تصویر

ردیف: 49

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

7- کارگاه 1 : حرکت خودرو صفحه 136

تعداد مشاهده این برنامه : 558

مشاهده تصویر

ردیف: 48

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

6- كارگاه 9 کادر محاور های انتخاب رنگ و قلم صفحه 129 بخش دوم

تعداد مشاهده این برنامه : 320

مشاهده تصویر

ردیف: 47

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

6- كارگاه 9 کادر محاور های انتخاب رنگ و قلم صفحه 129 بخش اول

تعداد مشاهده این برنامه : 370

مشاهده تصویر

ردیف: 46

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

کارگاه8 : کادر محاوره ای انتخاب پرونده صفحه 128

تعداد مشاهده این برنامه : 319

مشاهده تصویر

ردیف: 45

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

4- كارگاه 7 تغییر اندازه و محل کنترل روی فرم صفحه 124 بخش دوم

تعداد مشاهده این برنامه : 355

مشاهده تصویر

ردیف: 44

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

4- كارگاه 7 تغییر اندازه و محل کنترل روی فرم صفحه 124 بخش اول

تعداد مشاهده این برنامه : 365

مشاهده تصویر

ردیف: 43

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

3- نماییش تصویر صفحه 123

تعداد مشاهده این برنامه : 424

مشاهده تصویر

ردیف: 42

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

2- کار گاه 4 صفحه 118 : می خواهیم یک ماشین حساب ساده ویندوزی طراحی و برنامه نویسی کنیم

تعداد مشاهده این برنامه : 591

مشاهده تصویر

ردیف: 41

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

1- فرم login

تعداد مشاهده این برنامه : 440

مشاهده تصویر

ردیف: 40

تاریخ درج مطلب : 1396/11/21

فرم اصلی برنامه را به صورت زیر و با نام frm_asli ایجاد کنید

تعداد مشاهده این برنامه : 338

مشاهده تصویر

ردیف: 39

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

فعاليت منزل صفحه 102
برنامه قبل را تعمیم دهید به صورتی که نام هنرجویان یک کلاس و نمره یک واحد یادگیری آنها را دریافت کرده، سپس سطح شایستگی همه هنرجویان کلاس را نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 466

مشاهده تصویر

ردیف: 38

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

كارگاه 11 اعلان داده شمارشی صفحه 102
می خواهیم برنامه ای بنویسیم که نمره شایستگی یک واحد یادگیری هنرجو را به صورت عددی گرفته، معادل آن را نمایش دهد. دستوراتی به برنامه اضافه کنید که اگر شماره وارد شده در محدوده مجاز نباشد، پیام مناسب نمایش داده شود.

تعداد مشاهده این برنامه : 326

مشاهده تصویر

ردیف: 37

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

برنامه ای بنویسید که با دریافت هر کد، کلید معادل آن را نمایش دهد. برنامه با ورود عدد صفر پایان یابد. صفحه 100

تعداد مشاهده این برنامه : 322

مشاهده تصویر

ردیف: 36

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

كارگاه: 10 داده شمارشی کلیدهای صفحه کلید صفحه 100
می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اسامی کلیدهای صفحه کلید را به همراه کد هر یک نمایش دهد
کد را تغییر دهید به صورتی که برای نمایش خروجی از جا نگه دار استفاده کند. برای نمایش کد هر کلید، یک فضای پنج ستونی در نظر بگیرید

تعداد مشاهده این برنامه : 330

مشاهده تصویر

ردیف: 35

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

با استفاده از نوع داده شمارشی DayOfWeek برنامه ای بنویسید که اسامی روزهای هفته را همراه با شماره روز نمایش دهد. صفحه 100

تعداد مشاهده این برنامه : 316

مشاهده تصویر

ردیف: 34

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰7

كارگاه 9 : داده شمارشی رنگ ها صفحه 100
می خواهیم برنامه ای بنویسیم که
الف :اسامی 16 رنگ اصلی را نمایش دهد.
ب: دستوری اضافه کنید که نام هر رنگ را با همان رنگ زمینه نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 315

مشاهده تصویر

ردیف: 33

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با استفاده از یک فهرست انتخاب (منو) عملیات زیر را روی آرایه انجام دهد و برنامه تا زمانی که کاربر گزینه خروج را انتخاب نکرده است، ادامه یابد. گزینه های منو به رنگ سفید روی زمینه آبی نمایش داده شوند. صفحه 97

تعداد مشاهده این برنامه : 573

مشاهده تصویر

ردیف: 32

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

برعکس نمودن عناصر آرایه صفحه 97

تعداد مشاهده این برنامه : 357

مشاهده تصویر

ردیف: 31

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

برنامه ی زیر آرایه نمرات را مرتب نموده و سپس نمایش می دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 344

مشاهده تصویر

ردیف: 30

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

مثال زیر هما نند مثال قبل است با این تفاوت که عمل جستجو با استفاده ازمتد LastIndexOf انجام می شود

تعداد مشاهده این برنامه : 290

مشاهده تصویر

ردیف: 29

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

در مثال زیر دو آرایه برای نام دانش اموز و نمره به صورت جداگانه ایجاد شده است - با استفاده از متد IndexOf از کلاس Array عمل جستجو انجام شده است - در صورت پیدا نمودن نام ، شماره عنصر ، نام و نمره نمایش داده شده است

تعداد مشاهده این برنامه : 342

مشاهده تصویر

ردیف: 28

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

برنامه زیر دو آرایه جداگانه برای نام ماشین ها و قیمت آن ایجاد کرده است صفحه 94
a. نام ماشین را از ورودی دریافت می کند
b. نام وارد شده را در آرایه جستجو(جستجوی خطی) می کند و در صورت پیدا شدن با پیغام مناسب نام و قیمت آن را نمایش می دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 412

مشاهده تصویر

ردیف: 27

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

جستجوی خطی : برنامه زیر نمرات پنج دانش اموز را در یک آرایه با نام scores ذخیره نموده و موارد زیر را انجام می دهد صفحه 93
a. نمایش نمرات ثبت شده (پیمایش آرایه)
b. نمره ای را از ورودی دریافت و آن را در آرایه جستجو می کند و در صورت وجود داشتن با پیغام مناسب اعام می کند

تعداد مشاهده این برنامه : 6

--------------

ردیف: 26

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

کل مثال های حل شده در کلاس (در قالب فایل پی دی اف ) تا تاریخ 1396/09/25

تعداد مشاهده این برنامه : 924

مشاهده تصویر

ردیف: 25

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

برنامه ای بنویسید که اسامی روزهای زوج آرایه week را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 414

مشاهده تصویر

ردیف: 24

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

میخواهیم برنامه ای بنویسیم که با دریافت شماره یک روز هفته، نام آن را نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 341

مشاهده تصویر

ردیف: 23

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

برنامه ای بنویسید که : نام 5 دانش آموز را دریافت و در یک آرایه ذخیره کند و سپس از نفر آخر به اول نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 356

مشاهده تصویر

ردیف: 22

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

خطاهای احتمالی در تعریف آرایه و مقدار دهی اولیه

تعداد مشاهده این برنامه : 318

مشاهده تصویر

ردیف: 21

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

مقدار دهی اولیه ی آرایه

تعداد مشاهده این برنامه : 275

مشاهده تصویر

ردیف: 20

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

توضیح آرایه :

تعداد مشاهده این برنامه : 292

مشاهده تصویر

ردیف: 19

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

خودپرداز پرداخت اسکناس را بر اساس کمترین تعداد اسکناس انجام می دهد. برنامه ای بنویسید که وجه درخواستی کاربر را بگیرد و پرداخت خودپرداز را تعیین کند. برای مثال اگر کاربر 200 هزار تومان درخواست کرد سه چک پول 50000 و چهار اسکناس 10000 و دو اسکناس 5000 پرداخت کند

تعداد مشاهده این برنامه : 440

مشاهده تصویر

ردیف: 18

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد دریافت و مجموع ان ها را نمایش دهد ، شرط خروج عدد منفی باشد

تعداد مشاهده این برنامه : 294

مشاهده تصویر

ردیف: 17

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/25

برنامه ای بنویسید که شکل مقابل را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 393

مشاهده تصویر

ردیف: 16

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 5 در 5 را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 391

مشاهده تصویر

ردیف: 15

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

در برنامه زیر چند ستاره و خط چاپ می شود (حلقه های متداخل)

تعداد مشاهده این برنامه : 394

مشاهده تصویر

ردیف: 14

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

ماشین حساب کنسولی همانند شکل رو به رو ایجاد کنید

تعداد مشاهده این برنامه : 756

مشاهده تصویر

ردیف: 13

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

برنامه ای بنویسید که ساعت کاری تعداد ی کارمند را دریافت و سپس کمترین و بیشترین ساعت کاری را نمایش دهد ، شرط خروج عدد 0 یا منفی می باشد

تعداد مشاهده این برنامه : 418

مشاهده تصویر

ردیف: 12

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

7- كارگاه 7 یافتن بزر گترین مقدار یک شرکت خدماتی با هدف تشویق کارمندان خود میخواهد به فردی که بیشترین ساعت کاری را در ماه اسفند داشته است، مبلغ 200000 تومان بن خرید هدیه دهد. می خواهیم برنامه ای بنویسیم که در انتهای ماه ساعت های کاری هر کارمند را دریافت کرده، بیشترین ساعت کاری را چاپ کند.

تعداد مشاهده این برنامه : 437

مشاهده تصویر

ردیف: 11

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

خروجی برنامه ها چیست ؟ صفحه 75

تعداد مشاهده این برنامه : 405

مشاهده تصویر

ردیف: 10

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

پاسخ تمرین صفحه 75 کتاب

تعداد مشاهده این برنامه : 491

مشاهده تصویر

ردیف: 9

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

تکمیل برنامه ی صفحه 74 کتاب

تعداد مشاهده این برنامه : 477

مشاهده تصویر

ردیف: 8

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

برنامه ای بنویسید که اعداد فرد بین 10 و 20 را با استفاده از حلقه while نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 432

مشاهده تصویر

ردیف: 7

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/18

-برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 10 را با استفاده از حلقه while نمایش دهد .

تعداد مشاهده این برنامه : 419

مشاهده تصویر

ردیف: 6

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

6- برنامه کامل شده حدس ماه تولد میخواهیم بازی حدس ماه تولد را بنویسیم. کاربر اول شماره ماه تولد خود را وارد کرده، کاربر دوم باید شماره ماه را حدس بزند. با هر حدس اشتباه یک امتیاز از کاربر دوم کم می شود و حداکثر 5 بار اجازه دارد تا شماره ماه را حدس بزند. در آخر برنامه امتیاز بازیکن دوم نمایش داده می شود. امتیاز اولیه 5 است.

تعداد مشاهده این برنامه : 463

مشاهده تصویر

ردیف: 5

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

5-برنامه ای بنویسید که اگر تعداد تیم ها 7 تا باشد ، تعداد بازی ها یی که انجام می شود را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 348

مشاهده تصویر

ردیف: 4

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

4- برنامه ای بنویسید که به ازای مضرب های 5 عبارت hop نمایش داده شود و صدای بیپ شنیده شود

تعداد مشاهده این برنامه : 373

مشاهده تصویر

ردیف: 3

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

اگر در برنامه شماره 2 کاربر ابتدا عدد 50 و سپس 20 را وارد کند برنامه خروجی ندارد . مشکل را بر طرف کنید

تعداد مشاهده این برنامه : 388

مشاهده تصویر

ردیف: 2

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

2- برنامه شماره یک را به گونه ای تغییر دهید که دو عدد 20 و 50 را از وردی دریافت نماید

تعداد مشاهده این برنامه : 430

مشاهده تصویر

ردیف: 1

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/11

1- برنامه ای بنویسید که اعداد فرد بین 20 و 50 را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 601

مشاهده تصویر

* 1397/02/15

کد برنامه نوشته شده در کلاس درس تا تاریخ 1397/02/15

حجم فایل 1.6 MB

مشاهده/ دانلود

- 1397/02/15

فایل پی دی اف نوشته شده تا تاریخ 1397/02/15

حجم فایل 4 MB

مشاهده/دانلود

تعداد بازدید کنندگان : 624
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -